இலங்கை பிரதான செய்திகள்

“நாம் பெற்றவைகளை விட இழந்தவைகள் விஞ்சி நிற்கின்றன”

“கடந்தகாலமானது சந்தேஷமும் பூரிப்பும் மிக்க தருணங்களை விட துக்கமும் கவலைகளையும் கொண்ட தருணங்களையே அதிகம் தந்துள்ளது”

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap