இலங்கை உள்ளூராட்சி தேர்தல் 2018 பிரதான செய்திகள்

வடக்கு கிழக்கு தேர்தல் முடிவுகள்

 
யாழ்ப்பாணம் வலி கிழக்குப் பிரதேச சபை

இ.த.அ.க –  12300 வாக்குகள். ஆசனங்கள் – 13

ஈ.ம.ஜ.க -6366   வாக்குகள். ஆசனங்கள் –  6
அ.இ.த.கா – 5649  வாக்குகள் . ஆசனங்கள் – 6
த.வி.கூ – 3294   வாக்குகள் . ஆசனங்கள் – 3
 

கிளிநொச்சி பிரதேச சபை

இ.த.அ.க – 21445 வாக்குகள். ஆசனங்கள் – 17
சுயேட்சை – 14489 வாக்குகள். ஆசனங்கள் – 11
அ.இ.த.கா – 2433  வாக்குகள் . ஆசனங்கள் – 2
ஸ்ரீ.ல.சு –  1899  வாக்குகள் . ஆசனங்கள் – 2

ஐ.தே.க – வாக்குகள் 1570 . ஆசனங்கள் – 1

கிளிநொச்சி பச்சிலைப்பள்ளி பிரதேசசபை
இ.த.அ.க – 2953 வாக்குகள். ஆசனங்கள் – 6
சுயேட்சை – 2070 வாக்குகள். ஆசனங்கள் – 4
அ.இ.த.கா – 651  வாக்குகள் . ஆசனங்கள் – 1
ஈ.ம.ஜ.க –  465  வாக்குகள் . ஆசனங்கள் – 1

ஸ்ரீ.ல.சு – 330 வாக்குகள்  . ஆசனங்கள் – 1

முல்லைத்தீவு கரைத்துரைப்பற்று
இ.த.அ.க – 6292 வாக்குகள். ஆசனங்கள் – 9
ஐ.தே.க – 2883 வாக்குகள் . ஆசனங்கள் – 3
சுயேட்சை – 2636 வாக்குகள். ஆசனங்கள் – 3

பொ.ஜ.பெ – 2067 வாக்குகள். ஆசனங்கள் – 2

தஐவிமு – 1819  வாக்குகள் . ஆசனங்கள் – 2
வவுனியா வடக்கு 

இ.த.அ.க – 2794 வாக்குகள். ஆசனங்கள் – 8

பொ.ஜ.பெ – 1870 வாக்குகள். ஆசனங்கள் – 5
ஐ.தே.க – வாக்குகள் 1370. ஆசனங்கள் – 5
அ.இ.த.கா – 1254  வாக்குகள் . ஆசனங்கள் – 3
ஸ்ரீ.ல.சு –  973 வாக்குகள் . ஆசனங்கள் – 2
வவுனியா தெற்கு சிங்கள பிரதேச சபை
பொ.ஜ.பெ – 3916 வாக்குகள். ஆசனங்கள் – 8

ஐ.தே.க – 2178 வாக்குகள் . ஆசனங்கள் – 4

ஸ்ரீ.ல.சு.க –  1223 வாக்குகள் . ஆசனங்கள் – 2
சுயேட்சை – 9 வாக்குகள். ஆசனங்கள் – 0
அம்பாறை இறக்காமம் பிரதேச சபை
ஐ.தே.க – 3283 வாக்குகள் . ஆசனங்கள் – 5
ஸ்ரீ.ல.சு.க –  2473 வாக்குகள் . ஆசனங்கள் – 4
அ.இ.ம.கா. – 2313 வாக்குகள். ஆசனங்கள் – 3
பொ.ஜ.பெ – 380 வாக்குகள். ஆசனங்கள் – 1
அம்பாறை அட்டாளைச்சேனை பிரதேச சபை
ஐ.தே.க – 11361 வாக்குகள் . ஆசனங்கள் – 8
தே.க – 7453 வாக்குகள் . ஆசனங்கள் – 6
அ.இ.ம.கா. – 4384 வாக்குகள். ஆசனங்கள் – 3
பொ.ஜ.பெ – 779 வாக்குகள். ஆசனங்கள் – 1

ஸ்ரீ.ல.சு.க –  2473 வாக்குகள் . ஆசனங்கள் – 4

கிளிநொச்சி பூநகரிப் பிரதேச சபை


இ.த.அ.க – 5807 வாக்குகள். ஆசனங்கள் – 11

சுயேட்சை – 2429  வாக்குகள். ஆசனங்கள் – 4
ஐ.தே.க – 1160 வாக்குகள் . ஆசனங்கள் – 2
ஸ்ரீ.ல.சு –  945 வாக்குகள் . ஆசனங்கள் – 2
ஈ.ம.ஜ.க –  871  வாக்குகள் . ஆசனங்கள் – 1
யாழ்ப்பாணம் வலி தெற்கு பிரதேச சபை
இ.த.அ.க -10641  வாக்குகள். ஆசனங்கள் – 12
ஈ.ம.ஜ.க –  6305  வாக்குகள் . ஆசனங்கள் – 7
அ.இ.த.கா – 4083 வாக்குகள் . ஆசனங்கள் – 4
த.ஐ.வி.மு – 2216  வாக்குகள் . ஆசனங்கள் – 2
ஐ.தே.க – 1492 வாக்குகள் . ஆசனங்கள் – 2


அம்பாறை மாவட்டம் தமண பிரதேச சபை

பொ.ஜ.பெ –  13112 வாக்குகள். ஆசனங்கள் – 10
ஐ.தே.க – 5341 வாக்குகள் . ஆசனங்கள் – 4

ம.வி.மு – 952 வாக்குகள் . ஆசனங்கள் –  1

சுயேட்சை – 884  வாக்குகள். ஆசனங்கள் – 0


அம்பாறை அக்கரைப்பற்று மாநகர சபை

தே.க – 11988 வாக்குகள். ஆசனங்கள் – 13

ஐ.தே.க – 3329 வாக்குகள் . ஆசனங்கள் – 4
ந.தே.மு – 2711  வாக்குகள். ஆசனங்கள் – 3

பொ.ஜ.பெ –  149 வாக்குகள். ஆசனங்கள் – 0

வவுனியா நகர சபை

இ.த.அ.க – 5259 வாக்குகள். ஆசனங்கள் – 8

ஸ்ரீ.ல.சு.க – 2103  வாக்குகள் . ஆசனங்கள் – 3
ஈ.ம.ஜ.க – 1869 வாக்குகள் . ஆசனங்கள் – 3
அ.இ.த.கா – 844  வாக்குகள் . ஆசனங்கள் – 1
அம்பாறை  நகர சபை
பொ.ஜ.பெ –  6173 வாக்குகள். ஆசனங்கள் – 9
ஐ.தே.க – 3402 வாக்குகள் . ஆசனங்கள் – 4
ஸ்ரீ.ல.சு.க – 2787  வாக்குகள் . ஆசனங்கள் – 3

ம.வி.மு – 812 வாக்குகள் . ஆசனங்கள் –  1

சுயேட்சை – 470  வாக்குகள். ஆசனங்கள் – 1Spread the love
 
 
      

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.