இலங்கை பிரதான செய்திகள்

பதவி விலகிய முஸ்லிம் அமைச்சர்களின் பதவிகளுக்கு பதில் அமைச்சர்கள் நியமிப்பு


அண்மையில் பதவி விலகியிருந்த முஸ்லிம் அமைச்சர்களான ரிசாத் பதியுதீன், கபீர் ஹசீம், ரவூப் ஹக்கீம் ஆகியோரின் அமைச்சுப் பதவிகளுக்கு இன்று பதில் அமைச்சர்கள் மூவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதனடிப்படையில் நகரத் திட்டமிடல், நீர்வழங்கல் இராஜாங்க அமைச்சர் லக்கீ ஜயவர்தன, நகரத் திட்டமிடல், நீர்வழங்கல் மற்றும் உயர் கல்வி பதில் அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

அத்துடன் கைத்தொழில் மற்றும் வாணிப அலுவல்கள் பிரதி அமைச்சர் புத்திக பத்திரண கைத்தொழில், வாணிப அலுவல்கள், நீண்டகாலமாக இடம்பெயர்ந்த நபர்களின் மீள்குடியேற்றம், கூட்டுறவுத்துறை அபிவிருத்தி, தொழில் பயிற்சி மற்றும் திறன்கள் அபிவிருத்தி பதில் அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

மேலும் பெற்றோலிய வள அபிவிருத்தி பிரதியமைச்சர் அனோமா கமகே, நெடுஞ்சாலைகள், வீதி அபிவிருத்தி, பெற்றோலிய வள அபிவிருத்தி பதில் அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

புதிய பதில் அமைச்சர்கள் மூவரும் இன்று ஜனாதிபதி முன்னிலையில், ஜனாதிபதி மாளிகையில் அமைச்சுப் பொறுப்புக்களை பொற்றுக்கொண்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

#பதவி விலகிய  #முஸ்லிம் #அமைச்சர்கள்  #ரிசாத் பதியுதீன் #கபீர் ஹசீம் #ரவூப் ஹக்கீம்

Spread the love
 
 
      

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.