உலகம் பிரதான செய்திகள்

கொரோனா 24 மணி நேர இறப்புகள் – 100களுக்கு இறங்கியது UK – 400களைக் கடந்தது பிரான்ஸ் –

The charts above are updated after the close of the day in GMT+0. See more graphs
Graphs

SARS-CoV-2 Transmission – Air distance, air currents, duration in air, humidity, airborne transmission, duration on objects and surfaces, floor

Reported Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance
The coronavirus COVID-19 is affecting 213 countries and territories around the world and 2 international conveyances. The day is reset after midnight GMT+0. The list of countries and territories and their continental regional classification is based on the United Nations Geoscheme. Sources are provided under “Latest Updates”. Learn more about Worldometer’s COVID-19 data

Report corona virus cases.

Highlighted in green
= all cases have recovered from the infection
Highlighted in grey
= all cases have had an outcome (there are no active cases)

Latest News

May 17 (GMT)

Updates

  • 1,080 new cases and 102 new deaths in Canada [source]
  • 510 new cases and 18 new deaths in Egypt [source]
  • 2,353 new cases and 29 new deaths in Chile [source]
  • 675 new cases and 145 new deaths in Italy [source]
  • 144 new cases and 2 new deaths in Iraq [source]
  • 1,806 new cases and 51 new deaths in Iran [source]
  • 25 new cases and 4 new deaths in Mali [source]
  • 1,214 new cases and 87 new deaths in Spain [source]
  • 157 new cases and 1 new death in Oman [source]
  • 2,112 new cases and 278 new deaths in Mexico [source]

Spread the love

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap