உலகம் பிரதான செய்திகள்

கொரோனா – 24 மணித்தியால இறப்புகள் – UK 160 – பிரான்ஸ் 131 – இத்தாலி 99 – ஸ்பெயின் 59 – ஜேர்மணி – 48.

Graphs

SARS-CoV-2 Transmission – Air distance, air currents, duration in air, humidity, airborne transmission, duration on objects and surfaces, floor

Reported Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance
The coronavirus COVID-19 is affecting 213 countries and territories around the world and 2 international conveyances. The day is reset after midnight GMT+0. The list of countries and territories and their continental regional classification is based on the United Nations Geoscheme. Sources are provided under “Latest Updates”. Learn more about Worldometer’s COVID-19 data

Report corona virus cases

Highlighted in green
= all cases have recovered from the infection
Highlighted in grey
= all cases have had an outcome (there are no active cases)

Latest News

May 18 (GMT)

Updates

 • 469 new cases and 59 new deaths in Spain [source]
 • 4,642 new cases and 130 new deaths in India [source]
 • 4,515 new cases and 252 new deaths in Brazil [source]
 • 535 new cases and 15 new deaths in Egypt [source]
 • 451 new cases and 99 new deaths in Italy [source]
 • 150 new cases and 4 new deaths in Iraq [source]
 • 2,278 new cases and 28 new deaths in Chile [source]
 • 2,294 new cases and 69 new deaths in Iran [source]
 • 193 new cases and 3 new deaths in Oman: a 54-year-old and a 67-year-old person [source] [source]
 • 302 new cases and 8 new deaths in Sudan [source]
 • 2,075 new cases and 132 new deaths in Mexico [source]

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.