உலகம் பிரதான செய்திகள்

கொரோனா – ஒரு நாள் இறப்புகள் – UK – +363 – இத்தாலி – +161 – ரஸ்யா – +135 – ஸ்பெயின் +110 – பிரான்ஸ் – +110 – கனடா – +115.

Highlighted in green
= all cases have recovered from the infection
Highlighted in grey
= all cases have had an outcome (there are no active cases)

Latest News

May 20 (GMT)

Updates

 • 30 new cases and 2 new deaths in Mali [source]
 • 721 new cases and 110 new deaths in Spain [source]
 • 665 new cases and 161 new deaths in Italy [source]
 • 20 new cases and 1 new death in Chad [source]
 • 3,497 new cases and 147 new deaths in Brazil [source]
 • 4,038 new cases and 35 new deaths in Chile [source]
 • 113 new cases and 3 new deaths in Iraq [source]
 • 745 new cases and 21 new deaths in Egypt [source]
 • 372 new cases and 2 new deaths in Oman: a 70-year-old man [source]
 • 1,491 new cases and 1 new death in Qatar [source]
 • 2,346 new cases and 64 new deaths in Iran [source]
 • 8,764 new cases and 135 new deaths in Russia [source]
 • 2,713 new cases and 334 new deaths in Mexico [source]

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.