இலங்கை பிரதான செய்திகள்

புதிய அமைச்சுக்களுக்கு செயலாளர்கள் நியமனம்…

புதிய அமைச்சுக்களுக்கு செயலாளர்கள் நியமனம்…

புதிய அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சுக்கள் 25க்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ள செயலாளர்களுக்கான நியமனக் கடிதங்கள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்களினால்  இன்று (13) பிற்பகல் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் வைத்து வழங்கப்பட்டது.

அவர்களது பெயர் விபரங்கள் பின்வருமாறு.

01.திரு.டப்ளியு.எம்.டீ.ஜே.பெர்ணான்டோஅமைச்சரவைச் செயலாளர்
02.  திரு.ஆர்.டப்ளியு.ஆர்.பேமசிரிநெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சு
03. திரு.எஸ்.ஆர். ஆடிகலநிதி அமைச்சு
04. திரு.ஜே.ஜே.ரத்னசிறிஅரச சேவை, மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு
05. திரு.ஜகத் பீ. விஜேவீரவெகுசன ஊடக அமைச்சு
06. திரு. ரவீந்திர ஹேவாவிதாரனபெருந்தோட்டத்துறை அமைச்சு
07. திரு. டீ.எம். அனுர திசாநாயக்கநீர்ப்பாசன அமைச்சு
08. திரு. டப்ளியு..ஏ சூலாநந்த பெரேராகைத்தொழில் அமைச்சு
09. திருமதி. வஸந்தா பெரேராமின்சக்தி அமைச்சு
10. திரு. எஸ்.ஹெட்டியாரச்சிசுற்றுலா அமைச்சு
11. திரு.ஆர்.ஏ.ஏ.கே. ரணவககாணி அமைச்சு
12. திரு. எம்.பீ.டீ.யு.கே. மாபா பதிரனதொழில் அமைச்சு
13. திருமதி. ஆர்.எம்.ஐ. ரத்னாயக்ககடற்றொழில் அமைச்சு
14.மேஜர் ஜெனரால் (ஓய்வுபெற்ற) கமல் குணரத்ன பாதுகாப்பு அமைச்சு
15. திரு. எம்.கே.பீ. ஹரிஷ்சந்திரவனஜீவராசிகள் மற்றும் வனப் பாதுகாப்பு அமைச்சு
16. திரு. என்.பீ.மொன்டி ரணதுங்கபோக்குவரத்து அமைச்சு
17. கலாநிதி பிரியத் பந்து விக்ரமநீர்வழங்கல் அமைச்சு
18. திருமதி. ஜே.எம்.பீ. ஜயவர்தனவர்த்தக அமைச்சு
19.  மேஜர் ஜெனரல் சஞ்ஜீவ முனசிங்ஹசுகாதார அமைச்சு
20. மேஜர் ஜனரால் (ஓய்வுபெற்ற) ஏ.கே சுமேத பெரேராகமத்தொழில் அமைச்சு
21. திரு. அனுராத விஜேகோன்இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டு அமைச்சு
22. திருமதி. கே.டீ.ஆர் ஒல்காவலுசக்தி அமைச்சு
23. அத்மிரால் (ஓய்வுபெற்ற) ஜயநாத் கொழம்பகேவெளிநாட்டலுவல்கள் அமைச்சு
24. வைத்தியர் அனில் ஜாசிங்கசுற்றாடல் அமைச்சு
25. பேராசிரியர் கபில பெரேராகல்வி அமைச்சு
26. திரு சிறிநிமல் பெரேராநகர அபிவிருத்தி, வீடமைப்பு அமைச்சு

மொஹான் கருணாரத்ன

பணிப்பாளர்

ஜனாதிபதி ஊடகப் பிரிவு

2020.08.13

Spread the love
  •   
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  
  •  
  •  

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.