இலங்கை

மேதினக் கூட்டு நிகழ்வும் வீதிகள் தோறும் இடம்பெற்ற அரங்கச் செயற்பாட்டுக் குழுவினரின் பறை ஆட்டமும்

யாழ் பல்கலைக் கழக ஊழியர்  சங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் இடம் பெற்ற  மேதினக் கூட்டு நிகழ்வினையும்,  வீதிகள் தோறும் இடம்பெற்ற அரங்கச் செயற்பாட்டுக் குழுவினரின்  பறை ஆட் டத்தினையும்  படங்களில் காணலாம்.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *