இலங்கை கட்டுரைகள் பிரதான செய்திகள்

பூகோளமயமாக்கப்பட்டுவரும் உலகில், சமூகங்களின் பேண்தகு தன்மையிலும், பன்மைத்தன்மைப் பேணலிலும் முதன்மொழியால் வடிவமைக்கப்பட்ட ஆய்வுப் பொறிமுறைகளின் தேவைகளும், சவால்களும்.

Latest Articles