இலங்கை பிரதான செய்திகள்

பாதுகாப்பு ஜனாதிபதி வசம் – தமிழ்பேசும் அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் டக்ளஸ் + அலி சப்ரி..

28 அமைச்சர்கள் மற்றும் 40 இராஜாங்க அமைச்சர்கள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய  ராஜபக்ஸ முன்னிலையில் பதவிப்பிரமாணம் செய்துள்ளனர்.

 

அமைச்சரவை அந்தஸ்த்துடைய அமைச்சர்கள்.

கோத்தாபய ராஜபக்ஸ – பாதுகாப்பு அமைச்சர்

மகிந்த ராஜபக்ஸ– நிதி, புத்த சாசன, மத மற்றும் கலாச்சார விவகாரங்கள், நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீட்டுவசதி அமைச்சர்

நிமல் ஸ்ரீபாலடி சில்வா – தொழில் அமைச்சர்.

ஜீ.எல்.பீரிஸ் – கல்வி அமைச்சர் .

பவித்ரா வன்னியாராச்சி – சுகாதார அமைச்சர் .

தினேஷ் குணவர்தன – வெளிநாட்டலுவல்கள் அமைச்சர்.

டக்ளஸ் தேவானந்தா – கடற்தொழில் துறை அமைச்சர்.

காமினி லொக்குகே – போக்குவரத்து அமைச்சர்.

பந்துல குணவர்தன – வர்த்தகத்துறை அமைச்சர்.

R.M.C.B. ரத்னாயக்க – வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன பாதுகாப்பு அமைச்சர்.

ஜனக பண்டார தென்னகோன் – அரச சேவைகள் மாகாணசபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சர்.

ஹெகலிய ரம்புக்வல – வெகுசன ஊடக அமைச்சர்.

சமல் ராஜபக்ஷ – நீர்பாசனத்துறை அமைச்சர்.

ஜோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ – நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சர்.

விமல் வீரவன்ச – கைத்தொழில்துறை அமைச்சர்.

மஹிந்த அமரவீர – சுற்றாடல்துறை அமைச்சர்.

எஸ்.எம்.சந்திரசேன – காணி விடயம் தொடர்பான அமைச்சர்.

மஹிந்தானந்த அளுத்தகமே – கமத்தொழில் அமைச்சர்.

வாசுதேவ நாணயக்கார – நீர்வழங்கல் துறை அமைச்சர்.

டலஸ் அழகப்பெரும மின்சக்தித்துறை அமைச்சர்.

உதய கம்மன்பில – வலுசக்தி துறை அமைச்சர்.

ரமேஷ் பதிரன – பெருந்தோட்டத்துறை அமைச்சர்.

பிரசன்ன ரணதுங்க – சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர்.

ரோஹித அபேகுணவர்தன – துறைமுகங்கள் அமைச்சர்.

நாமல் ராஜபக்ஷ – இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டு துறை அமைச்சர்.

அலி சப்ரி – நீதித்துறை அமைச்சர்.

 

இராஜாங்க அமைச்சர்கள்

 

 1. சமல் ராபக்ச – உள்ளக பாதுகாப்பு, உள்நாட்டு அலுவல்கள் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ இராஜாங்க அமைச்சர் .
 2. பியங்கர ஜயரட்ன – வெளிநாட்டு தொழில்வாய்ப்பு மேம்பாடு மற்றும் சந்தை பல்வகைப்படுத்தல் இராஜாங்க அமைச்சர் .
 3. துமிந்த திஸாநாயக்க – சூரிய சக்தி காற்று மற்றும் நீர்மின் உற்பத்தி கருத்திட்ட இராஜாங்க அமைச்சர் . நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
 4. தயாசிறி ஜயசேகர – பத்திக் கைத்தறி துணிகள் உள்நாட்டு ஆடை உற்பத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்.
 5. லசந்த அழகியவண்ண – கூட்டுறவுச் சந்தைப்படுத்தல் அபிவிருந்தி மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்.
 6. சுதர்சனி பெர்னான்டோ பிள்ளை சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு மற்றும் சிறைச்சாலைகள் புனர்வாழ்வு இராஜாங்க அமைச்சர்.
 7. அருந்திக பெர்னாண்டோ – தென்னை கித்துல் பணை ரப்பர் செய்கை மேம்பாடு மற்றும் ஏற்றுமதி பல்வகைப்படுத்தல் இராஜாங்க அமைச்சர்.
 8. நிமல் லன்சா – கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சர்.
 9. ஜயந்த சமரவீர -வசதிகள் துறைமுக வழங்கள் வசதிகள் இயந்திரப்படகுகள் மற்றும் கப்பற்தொழில் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்.
 10. ரொசான் ரணசிங்க – காணி முகாமைத்துவ அலுவல்கள் மற்றும் அரச தொழில் முயற்சி காணிகள் இராஜாங்க அமைச்சர்.
 11. கனக ஹேரத் – கம்பனி தோட்டங்களை சீர்திருத்தல் தேயிலை தொழிற்சாலைகளை நவீனமயப்படுத்தல் மற்றும் தேயிலை ஏற்றுமதி மேம்பாடு இராஜாங்க அமைச்சர்.
 12. விதுர விக்ரமநாயக்க – தேசிய மரபுரிமைகள் அருங்கலைகள் மற்றும் கிராமிய சிற்ப கலைகள் மேம்பாட்டு அலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்.
 13. ஜானக வகுந்தர – கறுவா, வெற்றிலை உள்ளிட்ட சிறு பெருந்தோட்ட பயிர்ச்செய்சைய்கை கைத்தொழில் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்.
 14. விஜித வேருகொட – அறநெரி பாடசாலை, பிக்குமார் கல்வி, பௌத்த பல்கலைக்கழகங்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்.
 15. செஹான் மேசிங்க – சமூர்த்தி வதிவிடப்பொருளாதார, நுன்நிதி மற்றும் கீழ்உழைப்பு மேம்பாட்டு அரச வழங்கள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்.
 16. மொஹான் சில்வா – உர உற்பத்தி மற்றும் வழங்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்.
 17. லொஹான் ரத்வத்த- ரத்தினக்கல் தங்க ஆபரணங்கள், கனிய வழங்கல் சார்ந்த கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர்.
 18. திலும் அமுனுகம – வாகன ஒழுங்குருத்துகை மற்றும் பேருந்து போக்குவரத்துச் சேவைகள் மற்றும் மோட்டார் வாகன கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர்.
 19. விமலவீர திஸாநாயக்க – வனஜீவராசிகள் பாதுகாப்பு மற்றும் அகழிகளை நிர்மாணித்தல் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்.
 20. தாரக பாலசூரிய – பிராந்திய உறவுகள் நடவடிக்கைகள் இராஜாங்க அமைச்சர்.
 21. இந்திக அனுருத்த – கிராமிய வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மானத்துறை மற்றும் கட்டட பொருள் கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர்.
 22. காஞ்சன விஜேசேகர – அழங்கார மீன்கள் வளர்த்தல் கடற்றொழில் துறைமுகங்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் மீன் ஏற்றுமதி இராஜாங்க அமைச்சர்.
 23. சனத் நிசாந்த – கிராமிய மற்றும் பிரதேச நீர் கருத்திட்ட அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்.
 24. சிறிபால கம்லத் – மகாவளி வலையங்களை அண்டியுள்ள கால்வாயின் அகழிகள் மற்றும் குடியிருப்புகள் மற்றும் பொது உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சர்.
 25. சரத் வீரசேகர – மாகான சபைகள் மற்றும் உள்ளுராட்சி இராஜாங்க அமைச்சர்.
 26. அனுராத ஜயரட்ன – கிராமிய வயல் நிலங்கள் மற்றும் அண்டியுள்ள குளங்கள், நீர்த்தேக்கங்கள் நீர்பாசன அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்.
 27. சதாசிவம் வியாழேந்திரன் – தபால் சேவைகள் மற்றும் வெகுசன ஊடக தொழில் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்.
 28. தேனுக விதான கமகே – கிராமிய, பாடசாலை, விளையாட்டு உட்கட்டமைப்பு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சர்.
 29. சிசிற ஜயக்கொடி – சுதேச வைத்திய முறைகள் மேம்பாடு மற்றும் சமூக சுகாதார இராஜாங்க அமைச்சர்.
 30. பியல் நிசாந்தடி சில்வா – மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி மற்றும் கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலை உட்கட்மைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சர்.
 31. பிரசன்ன ரனவீர – பித்தளை மட்பாண்டங்கள் உள்ளிட்ட கிராமிய கைத்தொழில் மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சர்.
 32. டி.வி சானக்க – விமானச் சேவைகள் மற்றும் ஏற்றுமதி வலயங்கள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்.
 33. டி.பி ஹேரத் – கால்நடை வளங்கள், பண்ணைகள் மேம்பாடு பால் மற்றும் முட்டை சார்ந்த தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர்.
 34. சசிந்ர ராஜபக்ச – நெல், தானிய வகைகள,; மரக்கரி, பழவகை விதை உற்பத்தி மற்றும் உயர் தொழில்நுட்ப இராஜாங்க அமைச்சர்.
 35. நாலக கொடகே – நகர அபிவிருத்தி கரையோர பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்.
 36. ஜீவன் தொண்டமான் – தோட்ட வீடமைப்பு மற்றும் சமூதாய உட்கட்டமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்.
 37. அஜித் நிமால் கப்ரால் – நிதி மூலதனச் சந்தை மற்றும் அரச தொழில் முயற்சி மறுசீரமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்.
 38. சீதா அரம்புள்ள – திறன்கள் அபிவிருத்தி தொழில் கல்வி மற்றும் தகவல் தொழில் நுட்ப இராஜாங்க அமைச்சர்.
 39. சன்ன ஜெயசுமன – ஒளடத உற்பத்திகள் மற்றும் ஒழுங்குருத்துகை இராஜாங்க அமைச்சர்.
 40. நிமல் லங்சா – கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சர்.

Spread the love
 •   
 •   
 •   
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.