உலகம் பிரதான செய்திகள்

கொரோனா – USA – 95 – UK – 36 – இத்தாலி – 32 – பிரான்ஸ் – 28 – ஸ்பெயின் 26 – பிறேசில் 19 ஆயிரம் மரணங்களைக் கடந்தன..

Graphs

SARS-CoV-2 Transmission – Air distance, air currents, duration in air, humidity, airborne transmission, duration on objects and surfaces, floor

Highlighted in green
= all cases have recovered from the infection
Highlighted in grey
= all cases have had an outcome (there are no active cases)

Latest News

May 21 (GMT)

Updates

 • 2,756 new cases and 262 new deaths in Brazil [source]
 • 593 new cases and 52 new deaths in Spain [source]
 • 3,964 new cases and 45 new deaths in Chile [source]
 • 1,135 new cases and 114 new deaths in Canada [source]
 • 774 new cases and 16 new deaths in Egypt [source]
 • 23 new cases and 1 new death in Chad [source]
 • 153 new cases and 6 new deaths in Iraq [source]
 • 642 new cases and 156 new deaths in Italy [source]
 • 8 new cases and 1 new death in Cuba [source]
 • 22 new cases and 2 new deaths in Czechia
 • 1,554 new cases and 1 new death in Qatar [source]
 • Uganda: A Presidential Directive lowered the number of total cases to 145 after deducting positive foreign truck drivers who had left the country

  [source]

 • 2,392 new cases and 66 new deaths in Iran [source]
 • 8,849 new cases and 127 new deaths in Russia [source]
 • 2,248 new cases and 424 new deaths in Mexico [source]

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.