உலகம் பிரதான செய்திகள்

கொரோனா – USA 1000களில் – ஸ்பெயின் 600களில் – பிரேசில் – மெக்ஸிக்கோ – 400களில் – UK 300களில் தொரும் மரணங்கள்…

Highlighted in green
= all cases have recovered from the infection
Highlighted in grey
= all cases have had an outcome (there are no active cases)

Latest News

May 22 (GMT)

Updates

 • 22 new cases and 2 new deaths in Mali [source]
 • 424 new cases and 3 new deaths in Oman: a 70-year-old man [source]
 • 2,929 new cases and 96 new deaths in Peru [source]
 • 8,148 new cases and 459 new deaths in Brazil [source]
 • 1,787 new cases and 688 new deaths in Spain, today the Spanish Ministry of Health reported an additional 56 deaths in the last 24 hours, however, the Catalan authorities reported an additional 632 deaths that had previously occurred and were not assigned to dates, meaning that the cumulative total for deaths increased by 688 deaths. [source]
 • 240 new cases and 16 new deaths in Sudan [source]
 • 783 new cases and 11 new deaths in Egypt [source]
 • 652 new cases and 130 new deaths in Italy [source]
 • 87 new cases and 7 new deaths in Iraq [source]
 • 4,276 new cases and 41 new deaths in Chile [source]
 • 8 new cases and 1 new death in Cuba [source]
 • 1,830 new cases and 2 new deaths in Qatar [source]
 • 2,311 new cases and 51 new deaths in Iran [source]
 • 8,894 new cases and 150 new deaths in Russia [source]
 • 2,973 new cases and 420 new deaths in Mexico [source]

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.