உலகம் பிரதான செய்திகள்

கொரோனா – ஒரு நாள் இறப்புகள் – UK – 282 – ரஸ்யா – 139 – இத்தாலி – 119 -ஸ்பெயின் – 50 – பிரான்ஸ – 43 – கனடா – 102.

 

Graphs

SARS-CoV-2 Transmission – Air distance, air currents, duration in air, humidity, airborne transmission, duration on objects and surfaces, floor

Reported Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance

The coronavirus COVID-19 is affecting 213 countries and territories around the world and 2 international conveyances. The day is reset after midnight GMT+0. The list of countries and territories and their continental regional classification is based on the United Nations Geoscheme. Sources are provided under “Latest Updates”. Learn more about Worldometer’s COVID-19 data

Report coronavirus cases

Highlighted in green
= all cases have recovered from the infection
Highlighted in grey
= all cases have had an outcome (there are no active cases)

[back to top ↑]

Latest News

May 23 (GMT)

Updates

  • 46 new cases and 1 new death in Mali [source]
  • 463 new cases and 2 new deaths in Oman: a 69-year-old woman [source] [source]
  • 37 new cases and 2 new deaths in Chad [source]
  • 669 new cases and 119 new deaths in Italy [source]
  • 308 new cases and 5 new deaths in Iraq [source]
  • 3,536 new cases and 43 new deaths in Chile [source]
  • 1,732 new cases and 2 new deaths in Qatar [source]
  • 1,869 new cases and 59 new deaths in Iran [source]
  • green No new cases and no new deaths in China for the first time since the beginning of official reporting (January 11, 2020) [source]

Spread the love

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link