இலக்கியம் பிரதான செய்திகள்

இரைகின்றன விரைகின்றன இயந்திரங்கள் – சி.ஜெயசங்கர்

இரைகின்றன விரைகின்றன இயந்திரங்கள்

ஏலேலோ ஐலசா ஏலேலோ

வயல்வெளிகளில் கடற்கரைகளில்

இரைகின்றன விரைகின்றன இயந்திரங்கள்

மனிதர்களை வெளியேற்றும் இயந்திரங்கள்

ஏலேலோ ஐலசா ஏலேலோ

அம்பாப் பாட்டும் அருவிவெட்டும்  ஆவணத்தில்

அதைப் பாடும் மனிதரெல்லாம் கோவணத்தில்

வயல்வெளிகளில் கடற்கரைகளில்

இரைகின்றன விரைகின்றன இயந்திரங்கள்

ஏலேலோ ஐலசா ஏலேலோ

கதிர்பொறுக்கும் மனிதருக்கு கஞ்சியில்லை

இரைதேடும் பறவைகட்கும் எதுவுமில்லை

அதைத் துரத்தும் சிறுவருக்கும் மகிழ்ச்சியில்லை

இரைகின்றன விரைகின்றன இயந்திரங்கள்

ஏலேலோ ஐலசா ஏலேலோ

கரைவலையில் கடற்கரையில் மனிதரில்லை

கைவைத்து இழுவைபோடும் தேவையில்லை

மனிதருக்கும் மற்றவைக்கும் பங்குமில்லை

இரைகின்றன விரைகின்றன இயந்திரங்கள்

ஏலேலோ ஐலசா ஏலேலோ

எமது கடல் எமது வயல் எமதுழைப்பு

எவருக்கோ எங்கேயோ போகிறதே?!

எமது கடல் எமது வயல் எமதுழைப்பு

இறுமாந்த எம் வாழ்வு தொலைகிறதே?!

இரைகின்றன வரைகின்றன இயந்திரங்கள்

ஏலேலோ ஐலசா ஏலேலோ

நரைமுகிலும் திரைகடலும் நீங்கிச் சென்று

உறைபனியில் எரி வெயிலில் துவள்கிறதே

துவள்கிறதே துவள்கிறதே எம வாழ்க்கை

இரைகின்றன விரைகின்றன இயந்திரங்கள்

ஏலேலோ ஐலசா ஏலேலோ

மனிதரற்ற வயல்வெளிகள் இரைகின்றன

மனிதரற்ற கடற்கரைகள் இரைகின்றன

மனிதமற்ற வாழ்கைமுறை இரைகின்றன

இரைகின்றன விரைகின்றன இயந்திரங்கள்

ஏலேலோ ஐலசா ஏலேலோ

 சி.ஜெயசங்கர்

Spread the love

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap