இலக்கியம் இலங்கை பிரதான செய்திகள்

நல்லுலகங்களை நம்முற்றங்களில் விதைத்திடுவோம் – சி.ஜெயசங்கர்…

 

முழுநிலவில் முற்றங்களில் கூடிடுவோம்.
தொடர்மாடியெனில், மேல்மாடங்களில் கூடிடுவோம்.
நாலுகதை நல்லகதை பேசிடுவோம்.
நாமறிந்த நல்லவற்றைப் பகிர்ந்திடுவோம்.
பிள்ளைகளின் வார்த்தைகளை நயந்திடுவோம்.
ஆடலுடன் நல்ல பாடல்களைக் கேட்டுக்கொள்வோம்.
நாடறிந்து நடப்பறிந்து வாழ்ந்திடுவோம.;
நல்லுகங்களை நம்முற்றங்களில்
விதைத்திடுவோம்!!.
சி.ஜெயசங்கர்.


கோட்டோவியம் – சுசிமன் நிர்மலவாசன்

Spread the love

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap