இலக்கியம் இலங்கை பிரதான செய்திகள்

விருப்புமற்ற மனித சமுத்திரங்களுள். சி.ஜெயசங்கர்.

நிலவுருக்கள் மாறிவிட்டிருக்கின்றன
நிலவுருக்கள் மாறிக் கொண்டிருக்கின்றன
மனித முயற்சி, அபிவிருத்தி மாயம்
சூழலைக் கவனித்தும் கவனிக்காமலும்
கருத்தில் படாதும் கருத்தில் கொள்ளாதும்
நிலவுருக்கள் மாறிக் கொண்டிருக்கின்றன.

ஆயினும்
மாறாத அதே நிலவுருக்கள்
அந்நிலவுருக்களின் பின்னணிகளில்
மனிதர்கள்,
மகிழ்ந்திருக்கவும், மறந்திருக்கவும், துன்புற்றிருக்கவும்
வாய்க்கும் பொழுதுகளில் எல்லாம் பகிர்ந்திருக்கவும்,

சொல்லப்படாத, சொல்ல முடியாத
விளக்கமுடியாத, விளங்கவைக்கமுடியாத,
ஏன்!
இவை பற்றியெல்லாம் அறியவே அறியாத,
அறியவும் அவாவற்ற,
அக்கறையற்ற, விருப்பற்ற,
மனிதச் சமுத்திரங்களுள்
நெஞ்சடைக்கும் நினைவுகள்.

ஏட்டின் எழுத்தின் அதிகாரம்
தலைவிரித்தாடும் உலகங்களில்

நினைவுகள் அனுபவங்கள்
இரசாயனக் காலத்து இயற்கை உரங்கள் தாமோ ?

உலகங்கள் தழைத்தோங்கக்,
கிளர்ந்துக் கொள்ளும் நினைவுகள்

நினைவுகள் கிளர்ந்துக்கொள்ளும் தருணங்கள்
அருமையானவை அற்புதமானவை
நினைவுகளை கிளர்ந்தெழ வைக்கும்
சந்தர்ப்பங்கள் சூழ்நிலைகள்
அழகானவை ஆச்சரியமூட்டுபவை

மறக்க முடியாதவை மறக்க வேண்டியவை
மறந்து போனவை மறுத்துப் போனவை
சந்தர்ப்பம் கிடைக்காத தருணங்களில் எல்லாம்
ஆழநீரூற்றாய் அடியோட்டம் கொண்டவை.

வாய்க்கும் தருணங்களில்
கொந்தளித்தும் சந்ததமாயும்
நினைவுகள் கிளர்ந்தெழும் தருணங்கள்
அருமையானவை அற்புதமானவை.

வாழ்தலும் மறைதலும் கொண்டவைதாம் நினைவுகளும்
காய்தலும் உவத்தலும் கொண்டவைதாம் நினைவுகளும்
கொளுந்துவிட்டும் சுவாலைவிட்டும் எரியவும்
எரிக்கவும் வல்லவைதாம் நினைவுகளும்

உலகங்களுக்கு ஒளிவூட்டும்
உயிர்களுக்கு மகிழ்வூட்டும்
நினைவுகளால் எழுவோம்
வாழ்வோம் நாம் வாழும்
உலகங்கள் தழைத்தோங்க!

சி.ஜெயசங்கர்.

Spread the love

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link