இலங்கை பிரதான செய்திகள்

யாழ் நல்லூரில் சஜித் பிரேமதாஸா முன்னிலை பெற்றார்..

யாழ்மாவட்டம் நல்லூர்

NDFSajith Premadasa
27,605 – 86.02%
SLPPGotabaya Rajapaksa
1,836 – 5.72%
IND11M. K. Shivajilingam
659 – 2.05%
DUNFAriyawansha Dissanayake
1.48%
475
NMPPAnura Kumara Dissanayaka
0.52%
166
IND02S. Amarasinghe
0.46%
147
IND05Sarath Keerthirathne
0.35%
111
IND09Warnakulasooriya Milroy Surgeus Fernando
0.28%
89
IND01Aparakke Pungngananda Thero
0.26%
82
JSPBattaramulle Seelarathana Thero
0.24%
78
IND10M. L. A. M. Hizbullah
0.23%
74
IND07Ketagoda Jayantha
0.22%72
IND08Anuruddha Polgampala
0.21%
68
SLLPA. S. P. Liyanage
0.17%56
ONFSubbramaniyam Gunarathnam
0.16%
51
NPPMahesh Senanayake
0.16%
50
SPSLAjantha Perera
0.14%
46
JSWPRohan Pallewatta
0.12%
40
USPSirithunga Jayasuriya
0.12%
37
IND14Rajiva Wijesinha
0.11%
35
RJAAjantha De Zoysa
0.1%
32
IND03Idroos Mohamadhu Illiyas
0.1%
31
DNMAruna De Zoysa
0.1%
31
IND12Ashoka Wadigamangawa
0.09%
30
IND13Piyasiri Wijenayake
0.08%27
IND04A. H. M. Alavi
0.07%
23
OWORSP. M. Edirisinghe
0.07%
22
FSPDuminda Nagamuwa
0.06%
19
NUANamal Rajapaksha
0.06%
19
OPPPSaman Perera
0.06%
18
SEPPani Wijesiriwardane
0.06%
18
NSUSarath Manamendra
0.05%
17
IND15Samaraweera Weerawanni
0.05%
16
NSSPBadde Gamage Nandimithra
0.02
%7
IND06Chandrasekara Herath Hitihami Koralalage Samansiri
0.02%6
VALID 32,093 68.45 %
REJECTED 848 1.81 %
POLLED 32,941 70.25 %
ELECTORS 46,888

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.